Informacije

Priredili: Marko Babić-Soptin, dipl.iur. i Darko Suman, dipl.iur.

Knjiga “Sam svoj odvjetnik” predstavlja uvid u raznovrsne radnje i postupanja odvjetnika u postupcima pred sudovima i drugim tijelima. U ovoj knjizi je predstavljena problematika iz jedanaest različitih pravnih oblasti…

U pripremi je novo izdanje!
Toggle
Naruči

 

Knjiga “Sam svoj odvjetnik” predstavlja uvid u raznovrsne radnje i postupanja odvjetnika u postupcima pred sudovima i drugim tijelima. U ovoj knjizi je predstavljena problematika iz jedanaest različitih pravnih oblasti – kazneni postupak, parnični postupak, ovršni postupak, radnopravni odnosti, stečajni postupak, oblast ugovaranja, poslovnog dopisivanja te druga pravna područja. Materija je prikazana s kratkim uvodnim razmatranjem ili kompletnim pregledom cjelokupnog postupka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, s praktičnim primjerima pogodnim za postupanje. Ova knjiga će poslužiti kao praktikum i podsjetnik kako odvjetnicima, tako i pravnicima iz gospodarstva i državne uprave koji se sa predmetnom problematikom susreću i s drugih aspekata kroz svakodnevni rad i praksu, bez obzira na djelatnost. Knjiga je osmišljena kao pravna pomoć i okvirno uputstvo kod obavljanja određenih pravnih radnji, pa je, u želji da određenu materiju približi i osobama koje nemaju pravnu naobrazbu, jednim dijelom prilagožena laicima kako bi se i oni njome mogli poslužiti.

Osim komentara knjiga sadrži i preko 400 praktičnih primjera za daljnju uporabu.

 

Sadržaj

SAM SVOJ ODVJETNIK

DIO I

KAZNENO PRAVO

KAZNENI POSTUPAK

DIO II

PARNIČNI POSTUPAK

DIO III

OVRŠNI POSTUPAK

 

DIO IV

ZAKON O RADU

 

DIO V

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

OSTAVINSKI POSTUPAK

 

DIO VI

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

 

DIO VII

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

 

DIO VIII

STEČAJNI ZAKON

STEČAJNI POSTUPAK

 

DIO IX

PREKRŠAJ

PREGRŠAJNI POSTUPAK

DIO X

UPRAVNI POSTUPAK

DIO XI

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

DIO XII

UGOVORI

 

DIO XIII

POSLOVNO DOPISIVANJE

SADRŽAJ

 

DIO I

 

KAZNENO PRAVO

KAZNENI POSTUPAK

Komentar ………………………………………………………………………………..1-57

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog nedolaska oštećenika kao tužitelja na glavnu raspravu 61

Rješenje o troškovima kaznenog postupka kad se o njima odlučuje posebnim rješenjem 63

Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva …………………………….65

Kaznena prijava ……………………………………………………………………………..67

Zahtjev za provođenje istrage ……………………………………………………………69

Žalba protiv rješenja o provođenju istrage ……………………………………………71

Prijedlog oštećenika kao tužitelja za dopunu istrage, kada preuzima progon 73

Prijedlog za puštanje na slobodu uz davanje jamstva …………………………….75

Žalba protiv rješenja o određivanju pritvora donesenog od strane istražnog suca 76

Prijedlog istražnog suca za produženje pritvora …………………………………….78

Nalog o pretrazi stana ……………………………………………………………………..79

Zapisnik o pretrazi stana …………………………………………………………………..81

Optužnica ……………………………………………………………………………………..83

Prigovor protiv optužnice ………………………………………………………………….86

Zahtjev predsjednika vijeća za preispitivanje optužnice ……………………………88

Nalog o zakazivanju glavne rasprave …………………………………………………..90

Presuda kojom se optužba odbija ………………………………………………………91

Presuda kojom se optuženik oglašava krivim ………………………………………..93

Žalba na presudu prvostupanjskog suda ………………………………………………98

Presuda drugostupanjskog suda kojom se uvažava žalba i preinačuje prvostupanjska presuda 101

Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne …………………………………………..104

Prijedlog državnog odvjetnika za poduzimanje istražnih radnji u skraćenom postupku 106

Privatna tužba ………………………………………………………………………………108

Nalog o izdavanju tjeralice ………………………………………………………………110

Nalog o izdavanju objave ………………………………………………………………..111

 

DIO II

 

PARNIČNI POSTUPAK

 

Komentar …………………………………………………………………………….115-144

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

Zahtjev za izuzeće suca …………………………………………………………………147

Zahtjev suca za izuzeće …………………………………………………………………..148

Prijedlog stranke za delagaciju nadležnosti ………………………………………..149

Prigovor tuženika na mjesnu nadležnost suda …………………………………….150

Podnesak tuženika kojim opoziva punomoč ………………………………………..151

Zahtjev tužitelja radi oslobađanja plaćanja troškova …………………………….152

Obavjest centru za socijalni rad radi postavljanja privremenog staratelja …153

Podnesak o otkazivanju punomoći ………………………………………………….154

Punomoć osobi koja nije odvjetnik ………………………………………………….155

Obrazac punomoći izdane odvjetniku ………………………………………………156

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika …………………………………….157

Zapisnik sa uviđaja ……………………………………………………………………..158

Prjedlog za osiguranje dokaza ………………………………………………………..161

Prjedlog tužitelja za nastavak prekinutog postupka …………………………….163

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje ………………………………………………..164

Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, time da se žalba smatra
pravodobnom sa žalbom ……………………………………………….165

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja ročišta ………………..167

Primjer podnesak tuženika …………………………………………………………… 168

Zahtijev za oslobađanjem od plaćanja sudskih troškova ……………………….170

Zahtjev tuženika za naknadu troškova ……………………………………………….171

Prijedlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka ……………………..172

Zahtjev za sporazumni razvod braka ………………………………………………173

Tužba radi iseljenja iz kuće (osobe koja istu koristi bez pravne osnove)

…………………………………………………………………………………….175

Tužba radi iseljenja (podstanara iz djela stana) …………………………………176

Tužba radi isplate ili predaje stvari u posjed (alternativna obveza) ………178

Tužba radi vraćanja stvari od posjednika (individualno određene pokretne stvari) 179

Primjer izjave zakupodavca o odustanku od ugovora o zakupu poslovnih prostorija 180

Primjer pismene opomene zakupodavca zakupcu za plaćanje dospjele zakupnine 181

Tužba radi predaje poslovnih prostorija (zbog neplaćanja zakupnine) …..182

Tužba radi predaje u posjed nekretnine …………………………………………….184

Tužba zbog smetanja posjeda dvorišta ………………………………………….186

Tužba vlasnika zbog smetanja posjeda ……………………………………………..188

Tužba radi poništenja zelenaškog ugovora ………………………………………..190

Tužba radi činidbe …………………………………………………………………………192

Tužba zbog stjecanja bez osnove ………………………………………………….195

Tužba radi naknade materijalne štete ……………………………………………….196

Tužba radi raskida kupoprodajnog ugovora ……………………………………..198

Podnesak tužitelja kojim povlaći tužbu ……………………………………………..200

Podnesak tužitelja kojim se odriće tužbenog zahtjeva …………………………..201

Odgovor na tužbu ………………………………………………………………………202

Podnesak tužitelja o preinačenju tužbe …………………………………………….204

Protutužba ………………………………………………………………………………….205

Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu ……………207

Tužba radi opoziva darovanja ………………………………………………………….209

Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva

……………………………………………………………………………………211

Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neizvršavanja obveza 213

Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa ……………………………………….215

Tužba radi utvrđenja diobe imovine supružnika ………………………………217

Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u z.k. ……………………………………..219

Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenog dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave 221

Tužba radi ukidanja pogodbe zbog fizičkih nedostataka stvari ………..223

Tužba radi pobijanja sudske nagodbe ……………………………………………..225

Tužba radi uklanjanja nedostataka na građevini ………………………………..227

Tužba radi osporavanja očinstva ……………………………………………………..229

Obavijesti trećoj osobi o otpočetoj parnici ………………………………………..231

Podnesak umješača – sporedno miješanje …………………………………………232

Tužba treće osobe protiv obje stranke – glavno miješanje …………………….233

Prijedlog za nastavak postupka ………………………………………………………..235

Odgovor na žalbu ………………………………………………………………………….236

Žalba na presuda u postupku radi povišenja rente ……………………………….238

Podnesak kojim se predlaže ispravak presude …………………………………….240

Izvansudska nagodba ……………………………………………………………………..242

Podnesak o odricanju od prava na žalbu …………………………………………..244

Žalba na presudu …………………………………………………………………………..245

Prijedlog za ponavljanje postupka …………………………………………………….247

Revizija protiv presude …………………………………………………………………..249

Tužba radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu …………………………251

Tužba pred trgovačkim sudom ………………………………………………………..254

 

DIO III

OVRŠNI POSTUPAK

 

Komentar …………………………………………………………………………….. 257-295

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje kuće u posjed ovrhovoditelju 298

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ……………………………..300

Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave ………………………………………302

Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave (Primjer II) ………………………304

Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine ………………..306

Prijedlog za ovrhu radi naplate novčane tražbine na ovršenikovim pokretninama

……………………………………………………………………………………308

Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika pljenidbom po štednom ulogu ovršenika 310

Prijedlog za ovrhu radi fizičke diobe nekretnine ………………………………….313

Prijedlog za ovrhu radi diobe kuće prodajom …………………………………….315

Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini …………………………………………………………………………………317

Prijedlog za osiguranje stjecanjem (na temelju sporazuma stranaka) založnog prava na nekretnini
protivnika osiguranja koja nije upisana u zemljišne knjige 319

Prijedlog za osiguranje prijenosom prava vlasništva na nekretnini ……………321

Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda ………………………….. 322

Prijedlog za ovrhu radi trpljenja ……………………………………………………….325

Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere vraćanjem zaposlenika na rad ……………………………………………………….. 328

Dopuna prijedloga za ovrhu privremene mjere vraćanja na rad do okončanja sudskog postupka …………………………………………………………………………330

Prijedlog za protuovrhu kojeg podnosi ovršenik ………………………………….331

Prijedlog za protuovrhu ………………………………………………………………….333

Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe ………………………………………………..337

Prigovor ovršenika protiv rješenja o ovrsi kojim je određena privremena mjera vraćanjem zaposlenika na rad ………………………………………………………….339

Prigovor ovršenika uložen protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ……………………………………………………………………………………….342

Odgovor ovrhovoditelja na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe ……………343

Prijedlog treće osobe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom ………………. 345

Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi ………………………………………………346

Odgovor na žalbu tuženika uloženu na rješenje o privremenoj mjeri koje je donešeno u postupku smetanja posjeda …………………………………………….349

Primjer rješenja Trgovačkog suda o određivanju prethodne mjere ………….352

Primjer rješenja prvostupanjskog suda o odbijanju prijedloga za odgodu ovrhe

……………………………………………………………………………………….355

Primjer rješenja prvostupanjskog suda kojim se određuje privremena mjera vraćanja zaposlenika na
rad do okončanja postupka ……………………………358

Primjer rješenja Visokog trgovačkog suda kojim se ukida rješenje

prvostupanjskog suda i predmet vraća na ponovno odlučivanje ……………..359

Primjer rješenja Visokog trgovačkog suda kojim se žalba djelomično odbija

…………………………………………………………………………………….363

Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha nedopuštena (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad) ………………………………………………………..368

 

DIO IV

 

ZAKON O RADU

Komentar ……………………………………………………………………………. 371-374

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme ………………………………………………..377

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ………………………………………………380

Ugovor o radu na određeno vrijeme zbog osposobljavanja pripravnika ……382

Ugovor o radu direktora …………………………………………………………………385

Obavijest o prestanku potrebe za radom ……………………………………………389

Obavijest o obvezi rada tijekom otkaznog roka ………………………………….390

Potvrda o prestanku ugovora o radu …………………………………………………391

Upozorenje na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu 392

Odluka o otkazu ugovora o radu (s ponudom izmijenjenog ugovora) ……….393

Odluka o otkazu ugovora o radu ………………………………………………………395

Odluka o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovan otkaz) …………………..397

Odluka o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) ……….399

Zahtjev za zaštitu prava sa zahtjevom za vračanjem na radno mjesto ……….401

Zahtjev za zaštitu prava ………………………………………………………………….402

Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava ………………………………………403

Tužba radi poništenja odluke …………………………………………………………..405

Sporazumni raskid radnog odnosa ……………………………………………………408

Obavijest zaposleničkom vijeću ………………………………………………………409

Prihvat sporazumnog raskida ugovora o radu ……………………………………..410

Poziv na testiranje …………………………………………………………………………411

Oglas za slobodno radno mjesto ……………………………………………………..412

Odobrenje zamolbe za zasnivanje radnog odnosa ………………………………413

Zahtjev za isplatu naknade za prekovremeni rad ………………………………….414

Potvrda o isplati naknade za prekovremeni rad ……………………………………415

Ponuda za radno mjesto …………………………………………………………………416

Upozorenje zaposlenicima u svezi propusta glede zaštite na radu …………….418

Pziv (intervencija pozivom na razgovor) …………………………………………….420

Pozitivna preporuka ……………………………………………………………………….421

Mišljenje – negativna preporuka ………………………………………………………422

Povreda na radu, pokušaj nagodbe …………………………………………………..423

Ozljeda na radu …………………………………………………………………………….424

 

DIO V

 

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

Komentar ……………………………………………………………………………. 429-430

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Ugovor o darovanja ………………………………………………………………………432

Tužba radi opozivanja ugovora o darovanju ……………………………………….435

Ugovor o doživotnom uzdržavanju ……………………………………………………437

Ugovor o raspodjeli imovine za života ……………………………………………….440

Vlastoručna oporuka ……………………………………………………………………..442

Pisana oporuka pred svjedocima ……………………………………………………..443

Opoziv oporuke …………………………………………………………………………..444

Izjava svjedoka usmene oporuke ……………………………………………………..445

Nasljedničke izjave ……………………………………………………………………….446

Međunarodna oporuka ………………………………………………………………….448

 

 

 

 

DIO VI

 

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Tužba radi priznanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige te zabilježbe spora sa privremenom mjerom 453

Brisovno očitovanje ………………………………………………………………………458

Prijedlog za upis prava vlasništva ……………………………………………………..459

Prijedlog za upis prava vlasništva (primjer 2) ………………………………………461

Prijedlog radi zabilježbe spora o pravu vlasništva na nekretninama upis. u zk. 462

Očitovanje volje radi upisa posebnih dijelova ……………………………………..463

Ugovor o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima ……………………….466

Ugovor o založnom pravu ……………………………………………………………….469

Diobeni ugovor …………………………………………………………………………….471

Ugovor o diobi nekretnina ………………………………………………………………475

 

DIO VII

 

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Uvod ………………………………………………………………………………………….482

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Ugovor o vođenju poslova društva …………………………………………………..485

Ugovor o prijenosu dobiti ……………………………………………………………….489

Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica ………………………………………….492

Ugovor o kupoprodaji dionica …………………………………………………………495

Ugovor o prijenosu dobiti ……………………………………………………………….497

Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela ………………………………………………500

Izjava o osnivanju …………………………………………………………………………502

Društveni ugovor …………………………………………………………………………..504

Društveni ugovor (primjer 2) ……………………………………………………………509

Odluka o sazivanju glavne skupštine ………………………………………………..512

Odluka o održavanju izvanredne skupštine društva ……………………………..514

Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju ………………………………………515

Odluka o osnivanju društva u mješovitom vlasništvu ……………………………517

Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za osnivanje društva s

ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu …………………………….518

Odluka o usvajanju novog Statuta …………………………………………………….520

Odluka o izmjenama Statuta ……………………………………………………………521

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora 523

Odluka o opozivu imenovanja Uprave ………………………………………………524

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ………………………………………525

Odluka o izboru revizora ……………………………………………………………….526

Odluka o pribavljanju vlastitih dionica ……………………………………………….527

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica 528

Poslovnik o radu uprave društva ……………………………………………………..530

Odluka o obračun plaće proizvodnih zaposlenika ……………………………….535

Poslovnik o radu nadzornog odbora …………………………………………………538

Javna ponuda ………………………………………………………………………………542

Javna ponuda za preuzimanje društva ………………………………………………..544

 

 

DIO VIII

 

STEČAJNI ZAKON

STEČAJNI POSTUPAK

Komentar ……………………………………………………………………………. 549-553

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Oglas o prodaji nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika …………………….557

Rješenje o prodaji imovine stečajnog dužnika ……………………………………..559

Rješenje o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika …………………………….561

Zaključak o prodaji nekretnine ………………………………………………………562

Zaključak o prodaji nekretnine (primjer 2) ……………………………………….564

Zaključak o prodaji nekretnine (primjer 3) ………………………………………..566

Zaključak o prodaji nekretnine (primjer 4) ……………………………………….567

Zapisnik ………………………………………………………………………………………568

Zaključak o utvrđivanju vrijednosti nekretnina …………………………………….569

Rješenje o prodaji ………………………………………………………………………..570

Odluka o glasanju …………………………………………………………………………572

 

DIO IX

 

PREKRŠAJ – PREGRŠAJNI POSTUPAK

Komentar ………………………………………………………………………………….. 575

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Žalba na prekršajni nalog ………………………………………………………………. 581

Žalba okrivljenika na rješenje prekršajnog suda ………………………………… 583

Žalba okrivljenika na rješenje prekršajnog suda ………………………………… 585

 

DIO X

 

UPRAVNI POSTUPAK

 

Upravni postupak – komentar ………………………………………………………… 589

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Rješenje o privremenoj zabrani ………………………………………………………. 593

Prijedlog radi utvrđivanja interesa Republike Hrvatske …………………………595

Prijedlog radi osiguranja dokaza …………………………………………………….. 598

Prijedlog za izvlaštenje nekretnine …………………………………………………….600

Prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske (primjer 2) …………..602

Zaključak ……………………………………………………………………………………603

Zaključak (primjer 2) ……………………………………………………………………604

Žalba ………………………………………………………………………………… 606

 

DIO XI

 

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

 

Izvanparnični postupak – komentar ………………………………………………… 611

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Prijedlog radi razvrgnuća zajednice nekretnina …………………………………. 615

Prijedlog za uređenje odnosa medu suvlasnicima ……………………………..617

Prijedlog radi otvaranja nužnog prolaza …………………………………………..618

Prijedlog za suuporabu postojećeg prolaza ………………………………………619

 

 

DIO XII

 

UGOVORI

 

Komentar ……………………………………………………………………………. 623-632

 

 

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Ugovor o kupoprodaji nekretnina …………………………………………………….635

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora ……………………………………….641

Sporazumni raskid ugovora …………………………………………………………….644

Ugovor o zamjeni nekretnina …………………………………………………………..646

Ugovor o kupoprodaji stana ……………………………………………………………649

Ugovor o izvođenju obrtnički radova ………………………………………………..651

Ugovor o građenju ………………………………………………………………………..663

Tužba radi plateža po ugovoru …………………………………………………………670

Odluka o pozajmici ……………………………………………………………………….673

Odluka o prihvaćanju kredita …………………………………………………………..674

Ugovor o kreditu …………………………………………………………………………..675

Odluka o prijenosu duga ……………………………………………………………….677

Suglasnost ……………………………………………………………………………………678

Ugovor o kompezaciji ………………………………………………………………….. 679

Ugovor o cesiji ……………………………………………………………………………..681

Ugovor o kupoprodaji robe …………………………………………………………….683

Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene ……………………………………686

Ugovor o ustupanju ugovora …………………………………………………………..689

Ugovor o posudbi …………………………………………………………………………691

Ugovor o leasingu …………………………………………………………………………693

Ugovor o komisionom poslu ……………………………………………………………696

Ugovor o ortaštvu …………………………………………………………………………700

Ugovor o djelu ……………………………………………………………………………..703

Ugovor o licenci …………………………………………………………………………..705

Ugovor o zajmu ……………………………………………………………………………710

Ugovor o dugoročnom kreditu …………………………………………………………712

Ugovor o djelu …………………………………………………………………………….718

Ugovor o donaciji …………………………………………………………………………721

Ugovor o poslovnoj suradnji …………………………………………………………..726

Ugovor o vođenju knjigovodstva ……………………………………………………..728

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila …………………………………………….732

Punomoć …………………………………………………………………………………….734

Specijalna punomoć ………………………………………………………………………735

Punomoć (primjer 2) ……………………………………………………………………..736

Punomoć (primjer 3) ……………………………………………………………………..737

Punomoć (primjer 4) ……………………………………………………………………..738

 

DIO XIII

 

POSLOVNO DOPISIVANJE

Komentar ……………………………………………………………………………. 741-751

PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara ……………………….755

Obavijest o promjeni adrese i telefona ………………………………………………756

Obavijest o promjeni žiro-računa ………………………………………………………..757

Obavijest o otvorenoj mogučnosti odustanka od ugovora ……………………..758

Obavijest o povećanju cijena ………………………………………………………….759

Obavijest o popustu ………………………………………………………………………760

Obavijest o promjeni sjedišta …………………………………………………………..761

Obavijest o o povratu zaloga …………………………………………………………..762

Obavijest o otkazu ugovora ……………………………………………………………763

Obavijest o o nedostacima na robi …………………………………………………..764

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za ______. Godinu …..765

Izvješće o čevida mjesta nesretnog slučaja …………………………………………766

Izvješće o putnim i drugim troškovima ……………………………………………….768

Izvješće o provedenom natječaju ……………………………………………………..769

Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva 771

Javno nadmetanje za ustupanje radova ……………………………………………..772

Primjedbe na rezultat javnog natječaja ………………………………………………773

Sporazum o raskidu ugovora o ortaštvu …………………………………………….775

Sporazum o izravnjanju ugovornih obveza …………………………………………777

Izjava o utvrđenom manjku …………………………………………………………….779

Potvrda o zaposlenju …………………………………………………………………….781

Potvrda o podmirenju cijene po kupoprodajnom ugovoru …………………….782

Ponuda za izvođenje geodetski radova ………………………………………………783

Ponuda za sanaciju i uređenje objekta ……………………………………………….784

Ponuda za izgradnju športske dvorane ………………………………………………786

Ponuda za kupnju poslovnog prostora ………………………………………………788

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora ………………………………………………..789

Poziv za sastanak ………………………………………………………………………….790

Poziv na svečanosta ………………………………………………………………………791

Zaključci sa kolegija ………………………………………………………………………792

Zapisnik o procjeni i prodaji pogona …………………………………………………795

Zapisnik o otvaranju ponuda ……………………………………………………………797

Nalog za produženi rad i za rad subotom …………………………………………..798

Odluka o vraćanju radnika na rad …………………………………………………….799

Službena zabilješka ……………………………………………………………………….801

Isprika ………………………………………………………………………………………..802

Izraz sućuti …………………………………………………………………………………..803

Obavijest i ponuda ………………………………………………………………………..804

Rezervacija soba …………………………………………………………………………805

Poziv na poslovu suradnju ………………………………………………………………806

Dostava traženih podataka ……………………………………………………………..807

Poslovno pismo ……………………………………………………………………………808

Obavijest stranom partneru ……………………………………………………………..809